LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

SHARE:

లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డే రోజు వారీ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక పదం తేదీ 01.08.2022 నుండి 31.08.2022 వరకు 


LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4.

-----------------------------------------------------------------------

Date : 30.08.2022

-----------------------------------------------------------------------

 ఈరోజు లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డేలో భాగంగా లెవల్ - 1 అనగా ఒకటి & రెండు తరగతుల విద్యార్థులకు ఓరల్ టెస్ట్ ఉంటుంది.

అదే విధంగా లెవల్ -2, 3 మరియు 4 విద్యార్థులకు ( 3 నుండి 10వ తరగతి ) Conduct Spell Bee ఉంటుంది.

--------------------------------------------------------------

29.08.2022 సోమవారం

----------------------------------------------------------------

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

LEVEL-1 :

Level - 1 : 1 to 2 classes

COOK        కుక్     వండు / ఉడికించు

LEVEL-II :

L

Level -2  : 3,4,5 classes.

 WEDDING  వెడ్డింగ్  పెండ్లి / వివాహము

1. The wedding will be conducted by the local vicar.

2. The wedding  will be a very low-key affair.

3. They decorated the wedding  car with ribbons and flowers.

4. He hasn't any suitable shoes for the wedding.

5. All his kin were at the wedding. Sentencedict.com

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes

SUPPORT  సపోర్ట్  మద్దతు

Support was heavy for the school's primary sport.

You know I always Support you. 

He needed her Support, not her criticism. 

He had a family to Support - and two more children on the way.

We might pay a premium to Support a family farm.

LEVEL-IV :

Level - 4: 9 and 10 classes

HOSPITALITY  హాస్పిటాలిటీ  ఆతిథ్యం

1. I received the hospitality of the family.

2. He welcomed you to enjoy his hospitality.

3. The hall effuses warmth and hospitality.

4. Thanks for your hospitality over the past few weeks.

5. I'll not abuse your hospitality, your kindness.

----------------------------------------------------------------------------

Learn A Word A Day

Date : 26.08.2022

-------------------------------------------------------------------------

Level 1 (classes 1&2)

Share - పంచు

Usage : Share the Sweets with your Friends.

Level 2 (classes 3,4&5)

Neighbour - ఇరుగు/పొరుగు.

Usage - I am Friendly with my neighbour.

Level 3 (classe 6,7&8)

Shelter - ఆశ్రమం

Usage :The kid needed shelter and warmth.

Level 4 (classes 9 & 10)

Tradition - సంప్రదాయకమైన.

Usage : She likes to Wear traditional dress during the festivals.

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Learn A Word A Day

Date : 25.08.2022

-------------------------------------------------------------------------

Level 1 (classes 1&2)

Clean శుభ్రం/స్వచ్ఛం

Usage: I have to clean the barn.

Level 2 (classes 3,4&5)

House-wife గ్రృహిణి/ఇల్లాలు 

Usage: My mother is House-wife 

Level 3 (classe 6,7&8)

Resemble పోలియుండు/ఒకేలాఉండు

Usage: Ramesh certainly didn't resemble the Vishnu in any way.

Level 4 (classes 9 & 10)

Owner యజమాని

Usage:I understand the owner is in California.

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Learn A Word A Day

Date : 24.08.2022

-------------------------------------------------------------------------

Level - 1

House - ఇల్లు

Usage : My Father built a new house.

Level - 2

Gather - సేకరించు

Usage : I gathered number of story books.

Level - 3

Respect - గౌరవం

Usage : You should treat your teachers with respect.

Level - 4

Wormth - వెచ్చదనం

-----------------------------------------------------------------------

23.08.2022 మంగళవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level - 1 : 1 to 2 classes

SAFE   సేఫ్  సురక్షితం

LEVEL-II :

Level -2  : 3,4,5 classes.

  DECORATE  డెకరేట్  అలంకరించు

1.He's been engaged to decorate the house.

2 Decorate with a sprig of mint .

3 My mother likes to decorate rooms.

4 Use any pastry trimmings to decorate the apples.

5 Bright posters decorate the streets.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes

RELAX      రిలాక్స్.   విశ్రాంతి

1. I meditate in order to relax.

2. When I’m tired, I like to relax into a deep armchair.

3. I just want to sit down and relax.

4. He stretched and flexed his knees to relax himself.

LEVEL-IV :

Level - 4: 9 and 10 classes

REGRET    రిగ్రెట్      విచారం

1.One wrong thought may cause a lifelong regret. 

2. I only regret that I have but one life to give for my country. 

3. We regret to learn from your letter that...

4. The regret penetrated to his marrow.

5. I didn't regret the choice I had made.

22.08.2022 సోమవారం 

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level - 1 : 1 to 2 classes

CHILD చైల్డ్ బిడ్డ

LEVEL-II :

Level -2 : 3,4,5 classes.

  ASSIST అసిస్ట్ సహాయం

 • The money would assist in taking care of her schooling.
 • She had the sudden urge to assist him.
 • This time, my sweet little friend will assist me!

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes

GROOM గ్రూమ్ వరుడు

 • Help me to groom the horses for the show tonight.
 • For the Bride and groom Wishing you love in your hearts, joy in your home.
 • The groom rubbed down the horses.
 • His father was a groom.
 • The groom looks very smart.

LEVEL-IV :

Level - 4: 9 and 10 classes

HYGIENE. హైజీన్ పరిశుభ్రత

 • 1.Wash regularly to ensure personal hygiene.
 • 2. This handbook is a neat epitome of everyday hygiene.
 • 3. Poor hygiene. led to high mortality among children.
 • 4. Standards of hygiene. have fallen with all the attendant risks of disease.


******************************


20.08.2022 శనివారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


HOME హోమ్ ఇల్లు


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  CELEBRATE సెలబ్రేట్ పండుగ జరుపుకోండి


Celebrating birthdays is an important part of Western culture, not observed in some parts of the world

Everybody was celebrating the victory, everything was bubbling with life in the ruined but reviving city.

Francis owes the greater measure of his glory to the artists and men of letters who vied in celebrating his praises.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes

HOMESICK హోంసిక్ ఇంటిమీద బెంగ


Seeing other families together made him terribly homesick.

2 He was homesick for Italy.

3 He left his job largely because he was homesick.

4 It makes me homesick to look at it.

5 She'sfeeling a little homesick.

LEVEL-IV :

Level - 4: 9 and 10 classes


CULTURE. కల్చర్ సంస్కృతి


1) The exhibition was sponsored by the Society of Culture.

2) She's very keen to learn about Japanese culture.

3) She's studying modern Japanese language and culture.

*******************************


17.08.2022 బుధవారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


KID కిడ్ మేకపిల్ల


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  BOND బాండ్ బంధం


The bond between mates is strong.

The bond brings you together. 

The bond creates more than dependency; it gives you a helluva lot of influence over him.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes

ANCESTOR ఆన్సస్టార్ పూర్వీకులు 


It was their ANCESTOR who wrote the letters I've got!

It's important for 'em to stay here in the same place where ANCESTOR Annie lived.

Possibly there is a trace of ANCESTOR worship even here; but the two usages have diverged.

LEVEL-IV :

Level - 4: 9 and 10 classes


AMBITION అంబిషన్ యువత

My AMBITION is far different than yours.

It is a tale of AMBITION and then of guilt.

Anyone else with have a grain of AMBITION would see them as a tool.

*******************************


16.08.2022 మంగళవారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


FAMILY ఫ్యామిలీ కుటుంభం


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  SIBLING సిబ్లింగ్ తోబుట్టువులు


We love our parents, siblings and friends.

The siblings couldn't ever get along. 

She has two younger siblings, a brother and a sister.

They were quiet, watching the siblings talk.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


   YOUNG యంగ్ యువత

The young girl ran off without a word.

I was young and finally free.

She felt some young lions.


LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

PROPERTY ప్రాపర్టీ ఆస్తి
*******************************


12.08.2022 శుక్రవారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


FAMILY ఫ్యామిలీ కుటుంభం


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  SIBLING సిబ్లింగ్ తోబుట్టువులు


We love our parents, siblings and friends.

The siblings couldn't ever get along. 

She has two younger siblings, a brother and a sister.

They were quiet, watching the siblings talk.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


   YOUNG యంగ్ యువత

The young girl ran off without a word.

I was young and finally free.

She felt some young lions.


LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

PROPERTY ప్రాపర్టీ ఆస్తి


Martha inherited the property from her grandfather.

property ownership certainly had its problems.

I just came up here by myself to check out the property in general.

*******************************


11.08.2022 గురువారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


CONDUCT SPELL BEE


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 Classes


CONDUCT SPELL BEE


LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


CONDUCT SPELL BEE


LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

CONDUCT SPELL BEE


*******************************


10.08.2022 బుధవారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


GRANDMOTHER గ్రాండ్ మదర్ అమ్మమ్మ / నానమ్మ


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  SIBLING సిబ్లింగ్ తోబుట్టువులు


We love our parents, siblings and friends.

The siblings couldn't ever get along. 

parents were quiet, watching the siblings talk.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


   RELATIVE రిలేటివ్ బంధువు/చుట్టం

Only their relative wealth is different.

The relative strength of bodies of troops can never be known to anyone.

Xander remained upstairs, letting her handle the set-up in relative peace.

LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

FEELINGS ఫీలింగ్స్ భావాలు


Whenever he saw her art, new feelings emerged.

You hurt my feelings , Darkyn. 

She knew my feelings by the look on my face.


*******************************


08.08.2022 సోమవారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


COUSIN కజిన్  


మీ అత్త లేదా మామ యొక్క బిడ్డ

LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  MARRIAGE మ్యారేజ్ వివాహము


In the end, they got married.

 We will get married in June.

Is he married?

Her older sister got married last month.

 

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


   PATERNAL పేటర్నల్ పితృసంబంధమైన

Abigail's paternal grandfather was born in Johnstown, Pennsylvania.

Simon caressed his child's cheek, in a tender and paternal way.

Jessica's received her paternal inheritance when her father died.

LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

EMOTIONS ఎమోషన్స్ భావోద్వేగాలు


Human emotion could only complicate that.

He felt fear again, an emotion he hated.

She loved human emotion, but she hated the doubt and insecurity she felt.*******************************


06.08.2022 శనివారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


AUNT ఆంట్ అత్తమ్మ/పినతల్లి


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  NIECE నైస్ మేనకోడలు


Mary bequeathed half of the company to her niece.

He has a pretty niece.

She pretended she was his niece.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


   MATERNAL మెటర్నల్ మాతృసంబంధమైన

The cat's maternal instincts led her to adopt the lost puppy.

When I visit my maternal uncle, he always tells me stories about my mother.

The woman without any maternal feelings refused to hold her newborn baby.

LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

EVENT ఈవెంట్ సంఘటనలు


This is the fourth event in the past few days.

It is the most likely event to occur.

It would fast become the social event of the year.

*******************************


05.08.2022 శుక్రవారం


TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్


LEVEL-1 :


Level - 1 : 1 to 2 classes


UNCLE అంకుల్ మామయ్య/బాబాయి


LEVEL-II :


Level -2 : 3,4,5 classes.


  NEPHEW నెఫ్యూ మేనల్లుడు


He was a nephew of my friend.

He asked his nephew to execute his will.

I watched my 2-year-old nephew toddling around after his puppy.

LEVEL-III :

Level - 3 : 6 To 8 classes


   AFFECTION ఎఫెక్షన్ ఆప్యాయత

 • He gave her a kiss that betokened his affection.
 • 2, He didn't show his wife any affection.
 • 3, The handsome young man excited affection in a girl.
 • 4, Children need lots of love and affection.

LEVEL-IV :

Level - 3 : 9 and 10 classes

BELIEF బిలీఫ్ నమ్మకము

 • The past few days had turned her beliefs on end.
 • Not beliefs, he said, but believers need rebirth.
 • See Cheyne, Traditions and Beliefs of Anc. Israel, on Gen.

*******************************

04.08.2022 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level - 1 : 1 to 2 classes

BROTHER బ్రదర్ సోదరుడుCOMMENTS

TRENDING$type=blogging$count=3

Recent Blog$type=blogging$count=3

Name

'QR' Code for Tenth Public Question Papers!,1,10th Class Material,13,Aadhaar Card,20,Aaya Cerificate,1,Academic Calender,2,ACCOUNT STATEMENT,1,Admissions,39,AGRICULTURE Information,225,Ajadhi ka amruth,1,Annual plan,3,AP E Hazar,1,AP GOVT SCHEMES,1,AP SCERT TEXT BOOKS,15,AP Schools Mapping,1,AP Students Attendance App,3,AP TET,3,AP Tet DSC Materials,27,Ap TET Papers,6,Apdeecet,1,APGLI,17,APOSS-SSC,3,APPSC GROUP -4,3,APPSC Group-2,7,APPSC GROUP-3,5,APTeLS App,1,APZPGPF,9,Azadi ka amruth,2,Banking,6,BASE LINE TEST,6,BEST TOURIST PLACES,22,Biography,144,Business ideas,60,CAR & BIKE CARE TIPS,61,CBSE,1,CENTRAL GOVT JOBS,17,CET,26,CFMS ID,2,Chekumukhi,1,CHINNARI NESTHAM,1,CM Minutes,1,CONSISTENCE RHYTHM APP,1,Corona,2,COVID,1,Covid vaccine certificate,1,CPS,3,CTET,2,D.A,1,DELHI Jobs,1,Departmental Tests,4,Devotional Information,159,diary,1,Dictionary Books,4,DIKSHA APP,1,DSC,2,DSC Materials,15,education,69,EDUCATIONAL INFO,107,EHS,14,Employee News,7,Employee salary cerificate,1,ENGLISH,25,English Job,1,English News,5,EVER GREEN,734,EVS,1,Exams,10,FA-1 & 2 & 3 &4,5,Facebook,2,FELLOWSHIP,1,Festivals,33,FLN,1,Gate exam,2,General information,1049,GO,79,Google form links,2,Google read along,1,Government Jobs,9,GramaSachivalayam,33,GUJARAT Jobs,1,HALLTICKETS,39,Health,240,HERB APP,1,Holidays,6,Ibps,1,IIIT Notification,3,IMMS APP,2,IncomeTax,7,Independence Day,5,Indian Polity,21,INSPIRATION,127,INSPIRE AWARDS,3,Jagananna vidya kanuka,2,Jagannanna Amma Odi,8,Jee mains,4,Job,9,Jobs,1608,Jobs in ARUNACHAL PRADESH,1,Jobs in Andhra Pradesh,3,Jobs in Andhra Pradesh,2,Jobs in Bangalore,2,Jobs in GOA,1,Jobs in India,3,Jobs in Jammu and Kashmir,1,Jobs in Kerala,1,Jobs in Telangana,1,Keys,13,Latest Apps,11,Learn a word a day,8,Leave Rules,10,Lesson plan,53,Live,3,ManaBadi Nadu-Nedu,4,MATHS,5,MDM,6,Medical Job,1,MeritList,2,Money Saving Tips,36,NEET,1,New districts in AP,3,News,4,News paper,1,No bag day,1,Notifications,13,PANCARD,3,Payslip,1,Paytm,2,PF,5,phonepe,3,PINDICS,1,PM KISAN YOJANA,1,POLITICS,1,postal insurance,3,Postal Jobs,3,PRASHAST,1,PRASHAST Programme,1,PROMOTION LISTS,4,Rationalization,2,RationCard,1,Readers Corner(ఆనాటి పుస్తకాలు),85,READING MARATHON,1,Recruitment,28,Registers,1,Results,93,SA- 1&2&3,1,SBI,12,Scholarship,65,school attendance,6,SCHOOL EDUCATION INFO,8,SchoolReadyness program,1,SCHOOLS INFO,7,schoolsinfo for APTeachers,94,Science and Technology,21,Science@APTeachers,8,Scientific Facts,1,Service Information,5,softwares,13,Special days,278,SSC,8,STMS App,1,Student Info,2,Teacher Attendance APP,2,Teacher awards,3,Teacher Handbooks,1,Teacher transfers,2,TEACHERS CORNER,34,TEACHERS INFO,12,Teachers News,1,Technology Tips,96,TELANGANA,1,Telecom,1,TELUGU,11,Telugu Grammer,3,TEMPLE,16,TEMPLES,28,TimeTables,8,TIS,1,TLM,1,TS SCHEMES,3,upsc job,3,Vidyarthi Vigyan Manthan 2022-23,1,Votercard,5,Walk-in,2,Whatsapp,23,XTRA apps,1,గ్రామ సచివాలయము,30,జీవిత చరిత్ర,2,పండుగలు,2,మీకు తెలుసా?,238,
ltr
item
ApTeachers9: LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4
LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4
LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnbhpNewYAceGNTHz1GH1ZoweVBCWskSGlWZHkifoZdOKyYGZOD6KYwJBjBVXDWQx6aNz9LnuJYahacgJvXe6LwQK0oQQA_cifQuWloceo82ElxNezATHd_7BFfQJy_3s2uPmwMjAYCfoWbnwBBePdpUWSHcHNbOQi--E19vAVonXupiw-f3CkQauPbg/w400-h311/IMG_20220829_100459.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnbhpNewYAceGNTHz1GH1ZoweVBCWskSGlWZHkifoZdOKyYGZOD6KYwJBjBVXDWQx6aNz9LnuJYahacgJvXe6LwQK0oQQA_cifQuWloceo82ElxNezATHd_7BFfQJy_3s2uPmwMjAYCfoWbnwBBePdpUWSHcHNbOQi--E19vAVonXupiw-f3CkQauPbg/s72-w400-c-h311/IMG_20220829_100459.jpg
ApTeachers9
https://www.apteachers9.com/2022/08/learn-word-day-today-words-list-for.html
https://www.apteachers9.com/
https://www.apteachers9.com/
https://www.apteachers9.com/2022/08/learn-word-day-today-words-list-for.html
true
5655761100908271862
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content